5/5 - (1 امتیاز)
کامسول

بهینه‌سازی توپولوژی و تأیید یک حالت آکوستیک در یک اتاق دوبعدی – Topology Optimization and Verification of an Acoustic Mode in a 2D Room

3.7/5 - (3 امتیاز)

در این آموزش استفاده از بهینه‌سازی توپولوژی در آکوستیک معرفی می‌شود. هدف از بهینه‌سازی یافتن توزیع بهینۀ مواد (جامد یا هوا) در یک دامنۀ طراحی معین -در اینجا آب‌بندی یک اتاق دوبعدی- است که میانگین فشار صدا را در یک منطقۀ هدف به حداقل می‌رساند. بهینه‌سازی برای یک فرکانس واحد انجام می‌شود. طراحی بهینۀ توپولوژی بیشتر به یک هندسه تبدیل شده و نتایج بهینه‌سازی با استفاده از مرزهای سخت صدای واقعی تأیید می‌شود.

کامسول

اجزای زیرقطعه در آکوستیک با استفاده از شرط مرزی امپدانس – Sub-Component Lumping in Acoustics Using the Impedance Boundary Condition

5/5 - (3 امتیاز)

این برنامه یک روش مدل‌سازی برای به دست آوردن مدل‌های ساده شده از نظر جسمی در ماژول آکوستیک را نشان می‌دهد. این رویکرد شامل تبدیل زیراجزای پیچیده به یک شرط مرزی امپدانس و در غیر این صورت استفاده از آکوستیک ساده در طول مدل کامسول است. به عنوان یک نتیجه، سرعت محاسباتی قابل توجهی می‌تواند حاصل شود.

کامسول

بهینه‌سازی شکل یک موجبر بلندگو – Shape Optimization of a Tweeter Waveguide

5/5 - (1 امتیاز)

این برنامه چگونگی استفاده از قابلیت‌های بهینه‌سازی کامسول را برای توسعۀ خودکار طرح‌های جدید با رضایت از محدودیت‌های طراحی حساس نشان می‌دهد. این مدل هندسۀ بلندگوی ساده را بهینه می‌کند. نمونه‌هایی از محدودیت‌ها می‌تواند شامل شعاع بلندگو یا حداقل فشار صوتی قابل دستیابی باشد.

کامسول

بهینه‌سازی شکل شیپور – Optimizing the Shape of a Horn

5/5 - (1 امتیاز)

حالت موج تخت از تابش شیپور متقارن محوری تغذیه کرده که از یک موج‌گیر بی‌نهایت به سمت نیم‌فضای باز تابش می‌کند. فرض می‌شود که شعاع موجبر تغذیه، و همچنین عمق شیپور و اندازۀ سوراخی که شیپور به آن وصل می‌شود ثابت باشد. با تغییر انحنای سطح در ابتدای مخروطی شیپور، می‌توان هدایت و امپدانس آن را تغییر داد.

کامسول

بهینه‌سازی مکانیسم پیوند جرثقیل – Optimization of a Crane Link Mechanism

4.5/5 - (2 امتیاز)

در سیستم‌های پیچیدۀ مکانیکی، یافتن یک راه حل بهینه (یا حتی به اندازۀ کافی خوب) فقط از طریق بینش مهندسی یا رویه‌های آزمایش و خطا می‌تواند چالش برانگیز باشد. سپس استفاده از روش‌های بهینه‌سازی ریاضی می‌تواند مسیری کارآمد برای طراحی بهتر باشد.

کامسول

بهینه‌سازی توپولوژی یک پرتو Topology Optimization of an MBB Beam – MBB

3/5 - (2 امتیاز)

نمایش بهینه‌سازی توپولوژی با استفاده از ماژول مکانیک ساختاری و ماژول بهینه‌سازی. پرتوهای MBB کلاسیک در دوبعد با استفاده از یک فیلتر هلمهولتز و ماده ایزوتروپیک جامد با تلفات (SIMP) حل شده تا مسألۀ بهینه‌سازی ترکیبی اصلی را به یک مسألۀ بهینه‌سازی مداوم تبدیل کند.

کامسول

بهینه‌سازی توپولوژی ساختار یک سه‌گوشه تحت بار – Topology Optimization of a Loaded Knee Structure

5/5 - (1 امتیاز)

تصور کنید که شما در حال طراحی یک قاب دوچرخۀ کوهستانی سبک هستید که باید در جعبه‌ای با اندازۀ مشخص قرار گیرد و وزن آن بیش از ۸ کیلوگرم نباشد. با توجه به اینکه بارهای موجود بر روی دوچرخه را می‌دانید، می‌توانید با توزیع مواد موجود ضمن رسیدن به حداکثر سختی قاب، به این مهم دست پیدا کنید. به این ترتیب شما بهینه‌سازی توپولوژی قاب را به عنوان یک مسألۀ توزیع مواد فرمول‌بندی کرده‌اید.

کامسول

بهینه‌سازی توپولوژی و تأیید یک حالت آکوستیک در یک اتاق دوبعدی – Topology Optimization and Verification of an Acoustic Mode in a 2D Room

5/5 - (1 امتیاز)

در این آموزش استفاده از بهینه‌سازی توپولوژی در آکوستیک معرفی می‌شود. هدف از بهینه‌سازی یافتن توزیع بهینۀ مواد (جامد یا هوا) در یک دامنۀ طراحی معین -در اینجا آب‌بندی یک اتاق دوبعدی- است که میانگین فشار صدا را در یک منطقۀ هدف به حداقل می‌رساند. بهینه‌سازی برای یک فرکانس واحد انجام می‌شود. طراحی بهینۀ توپولوژی بیشتر به یک هندسه تبدیل شده و نتایج بهینه‌سازی با استفاده از مرزهای سخت صدای واقعی تأیید می‌شود.

کامسول

بهینه‌سازی وابسته به زمان – Time-Dependent Optimization

5/5 - (1 امتیاز)

این آموزش نحوۀ محاسبۀ راه حل حالت پایدار تناوبی از یک مسألۀ مدل غیرخطی را با استفاده از یک حل‌کنندۀ بهینه‌سازی نشان می‌دهد. حل‌کننده شرایط ابتدایی را در ابتدای دوره اصلاح کرده تا در پایان دوره با محلول مطابقت داشته باشد.

کامسول

اجزای زیرقطعه در آکوستیک با استفاده از شرط مرزی امپدانس – Sub-Component Lumping in Acoustics Using the Impedance Boundary Condition

5/5 - (1 امتیاز)

این برنامه یک روش مدل‌سازی برای به دست آوردن مدل‌های ساده شده از نظر جسمی در ماژول آکوستیک را نشان می‌دهد. این رویکرد شامل تبدیل زیراجزای پیچیده به یک شرط مرزی امپدانس و در غیر این صورت استفاده از آکوستیک ساده در طول مدل کامسول است. به عنوان یک نتیجه، سرعت محاسباتی قابل توجهی می‌تواند حاصل شود.

کامسول

بهینه‌سازی شکل یک موجبر بلندگو – Shape Optimization of a Tweeter Waveguide

5/5 - (1 امتیاز)

این برنامه چگونگی استفاده از قابلیت‌های بهینه‌سازی کامسول را برای توسعۀ خودکار طرح‌های جدید با رضایت از محدودیت‌های طراحی حساس نشان می‌دهد. این مدل هندسۀ بلندگوی ساده را بهینه می‌کند. نمونه‌هایی از محدودیت‌ها می‌تواند شامل شعاع بلندگو یا حداقل فشار صوتی قابل دستیابی باشد.

کامسول

بهینه‌سازی شکل یک طراحی خازن – Shape Optimization of a Capacitor Design

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال نحوۀ بهینه‌سازی طراحی خازن از طریق بهینه‌سازی را نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر از پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “تغییر ابعاد یک مدل با استفاده از بهینه‌سازی شکل” مشاهده کرد.

کامسول

بهینه‌سازی سیم‌پیچ‌ها – Optimizing Coils

5/5 - (1 امتیاز)

چندین روش مختلف برای بهینه‌سازی یک سیم‌پیچ متقارن محوری ده‌چرخشی ارائه شده است.

کامسول

بهینه‌سازی پروفایل چرخ لنگر – Optimizing a Flywheel Profile

5/5 - (2 امتیاز)

مؤلفۀ تنش شعاعی در یک چرخ لنگر محوری متقارن و همگن با ضخامت ثابت، یک قلۀ تیز را در نزدیکی شعاع داخلی نشان می‌دهد. از آنجا، به طور یکنواخت کاهش یافته تا اینکه در لبۀ بیرونی چرخ لنگر به صفر برسد. توزیع تنش ناهموار، طرحی را نشان می‌دهد که استفاده از مواد موجود را بهینه نمی‌کند.

کامسول

آموزش‌های بهینه‌سازی – Optimization Tutorials

5/5 - (1 امتیاز)

این برنامه مسائل معیار دوبعدی مختلف را که نشان‌دهندۀ جوانب مثبت و منفی بهینه‌سازی است، حل می‌کند.

کامسول

بهینه‌سازی چندمطالعه‌ای یک قلاب – Multistudy Optimization of a Bracket

5/5 - (1 امتیاز)

در این مثال بهینه‌سازی شکل، با تغییر اندازه و موقعیت تعدادی از اشیاء هندسی، جرم یک براکت به حداقل می‌رسد.

کامسول

متناسب‌سازی منحنی مونی-ریولین – Mooney-Rivlin Curve Fit

5/5 - (1 امتیاز)

این ارائه نحوۀ استفاده از ماژول بهینه‌سازی برای متناسب کردن منحنی مدل مواد با داده‌های آزمایشی را نشان می‌دهد. این بر اساس نمونه مدل ماده مونی-ریولین مافوق ارتجاعی است که در راهنمای کاربران مکانیک ساختاری آورده شده است.

کامسول

به حداقل رساندن سرعت جریان در میکرو کانال – Minimizing the Flow Velocity in a Microchannel

5/5 - (1 امتیاز)

بهینه‌سازی توپولوژی معادلات نویر-استوکس در شاخه‌ها و برنامه‌های مختلفی از جمله در طراحی سیستم‌های تهویۀ اتومبیل‌ها مشاهده می‌شود. تکنیک متداول برای چنین مسائلی استفاده از این است که توزیع مواد متخلخل به طور مداوم متفاوت باشد.

کامسول

تخمین پارامتر لوله امپدانس با تولید داده – Impedance Tube Parameter Estimation with Data Generation

5/5 - (1 امتیاز)

لوله‌های امپدانس برای تخمین مقاومت ظاهری سطح نمونه‌های مختلف استفاده می‌شود، به عنوان مثال، یک لایه از مواد متخلخل که برای عایق‌بندی صدا استفاده می‌شود. این مدل نشان می‌دهد که چگونه می‌توان پنج پارامتر ماده از مدل جانسون-چامپو-آلارد را از فشار در دو میکروفن اندازه‌گیری تخمین زد. این مدل شامل یک مطالعۀ اولیه است که داده‌های اندازه‌گیری مصنوعی را تولید می‌کند. قبل از ارسال، سر و صدا به داده‌ها اضافه می‌شود.

کامسول فارسی

بهینه‌سازی هندسی یک سیم‌پیچ پیچیده‌شکل سه‌بعدی برای گرمایش القایی – Geometry optimization of a 3D complex-shaped coil for induction heating

5/5 - (1 امتیاز)

Geometry optimization of a 3D complex-shaped coil for induction heating
این مدل ویژگی های بهینه سازی هندسه یک سیم پیچ پیچیده شبیه به برنامه های کاربردی گرمایش القایی را دارد. هندسه اگر کاملاً ساخته شده و پارامتر شده در COMSOL Multiphysics (استفاده از قطعات هندسه ؛ ساخت هندسی به ماژول طراحی نیاز دارد).

کامسول فارسی

صادرات و واردات یک قلاب بهینه‌شده توپولوژی – Exporting and Importing a Topology Optimized Hook

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل توزیع بهینۀ مواد را در قلابی مورد مطالعه قرار می‌دهد که نسبت به صفحۀ z متقارن بوده و از یک مادۀ الاستیک خطی با ساختار فولادی تشکیل شده است. این روی دو مورد بار لبه‌ای توزیع‌شده قرار داده شده است: یکی در نوک قلاب و دیگری در امتداد منحنی داخلی پایین آن. هندسه به عنوان یک دنبالۀ هندسی وارد می‌شود.

کامسول فارسی

متعادل‌سازی الکترود باتری لیتیوم-یون با استفاده از داده های تجربی Electrode Balancing of a Lithium-Ion Battery Using Experimental OCV Data – OCV

5/5 - (1 امتیاز)

متعادل‌سازی الکترود عامل مهمی در طراحی باتری‌های لیتیوم-یونی است.

کامسول فارسی

مقدمه ای برای بهینه‌سازی شکل در کامسول – An Introduction to Shape Optimization in COMSOL

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال اصول اولیه در چگونگی بهینه‌سازی اشکال با استفاده از کامسول مالتی‌فیزیک را نشان می‌دهد. توضیحات بیشتر دربارۀ پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “طراحی سازه‌های جدید با بهینه‌سازی شکل” مشاهده کرد.

کامسول فارسیکامسول فارسی

بهینه‌سازی شکل یک طراحی خازن – Shape Optimization of a Capacitor Design

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال نحوۀ بهینه‌سازی طراحی خازن از طریق بهینه‌سازی را نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر از پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “تغییر ابعاد یک مدل با استفاده از بهینه‌سازی شکل” مشاهده کرد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی پارامتر هندسی یک چنگال تنظیم – Geometric Parameter Optimization of a Tuning Fork

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل ویژه‌فرکانس و ویژه‌حالت پایۀ یک چنگال تنظیم که از SolidWorks با رابط LiveLink تنظیم شده است را محاسبه می‌کند. سپس طول چنگال به نحوی بهینه شده است که نت A ، ۴۴۰ هرتز را به صدا در می‌آورد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی پارامتر هندسی یک چنگال تنظیم – Geometric Parameter Optimization of a Tuning Fork

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل ویژه‌فرکانس و ویژه‌حالت پایۀ یک چنگال تنظیم که از Solid Edge با رابط LiveLink تنظیم شده است را محاسبه می‌کند. سپس طول چنگال به نحوی بهینه شده است که نت A ، ۴۴۰ هرتز را به صدا در می‌آورد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی پارامتر هندسی یک چنگال تنظیم – Geometric Parameter Optimization of a Tuning Fork

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل ویژه‌فرکانس و ویژه‌حالت پایۀ یک چنگال تنظیم که ازPro/ENGINEER  با رابط LiveLink تنظیم شده است را محاسبه می‌کند. سپس طول چنگال به نحوی بهینه شده است که نت A ، ۴۴۰ هرتز را به صدا در می‌آورد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی پارامتر هندسی یک چنگال تنظیم – Geometric Parameter Optimization of a Tuning Fork

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل ویژه‌فرکانس و ویژه‌حالت پایۀ یک چنگال تنظیم که از Creo Parametric با رابط LiveLink تنظیم شده است را محاسبه می‌کند. سپس طول چنگال به نحوی بهینه شده است که نت A ، ۴۴۰ هرتز را به صدا در می‌آورد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی پارامتر هندسی یک چنگال تنظیم – Geometric Parameter Optimization of a Tuning Fork

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل ویژه‌فرکانس و ویژه‌حالت پایۀ یک چنگال تنظیم که از Inventor با رابط LiveLink تنظیم شده است را محاسبه می‌کند. سپس طول چنگال به نحوی بهینه شده است که نت A ، ۴۴۰ هرتز را به صدا در می‌آورد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی توپولوژی یک مدار مغناطیسی – Topology Optimization of a Magnetic Circuit

5/5 - (1 امتیاز)

در این مدل نمونه‌ای از بهینه‌سازی توپولوژی مدار مغناطیسی گردانندۀ بلندگو ارائه شده است. با استفاده از بهینه‌سازی توپولوژی، ما می‌توانیم شکل یک یوغ آهنی غیرخطی را پیدا کرده تا عملکرد آن به حداکثر رسیده و در عین حال وزنه را به حداقل برساند به طوری که از طرح اصلی کوچکتر باشد.

بهینه‌سازی سیم‌پیچ‌ها – Optimizing Coils

5/5 - (1 امتیاز)

چندین روش مختلف برای بهینه‌سازی یک سیم‌پیچ متقارن محوری ده‌چرخشی ارائه شده است.

چنگال تنظیم کننده – Tuning Fork

5/5 - (3 امتیاز)

هنگامی که یک چنگال تنظیم کننده مرتعش می شود، در یک الگوی پیچیده حرکت کرده که می تواند به صورت ریاضی به عنوان ویژه وضعیت حالت های تشدیدی و همچنین ویژه مد شناخته شود.

پروژه آماده کامسول comsol

خنک‌کننده ترموالکتریک – Thermoelectric Cooler

5/5 - (2 امتیاز)

خنک‌کننده‌های ترموالکتریک به طور گسترده‌ای برای خنک‌کردن الکترونیکی در مناطق مختلف کاربردی، از محصولات مصرفی گرفته تا طراحی فضاپیما استفاده می‌شوند.

مثال آماده کامسول comsol

بهینه‌سازی شکل یک میکرودریچه تسلا – Shape Optimization of a Tesla Microvalve

5/5 - (2 امتیاز)

از میکروشیر تسلای بهینه‌شدۀ توپولوژی به عنوان الهام‌بخش هندسۀ اولیه استفاده می‌شود. از چندجمله‌ای‌های برنشتاین مرتبه دوم برای آشفتگی شکل هندسی استفاده می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پارامتری یک میکرودریچه تسلا – Parameter Optimization of a Tesla Microvalve

4.5/5 - (4 امتیاز)

از میکروشیر تسلای بهینه‌شده توپولوژی به عنوان الهام‌بخش برای هندسۀ پارامتری استفاده می‌شود. بهینه‌سازی این هندسه با بهینه‌سازی بیش از یک جارو پارامتری، فرسایش و اتساع هندسه را در نظر می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پراکندگی باند در یک جریان الکتریکی از طریق میکروکانال خمیده – Optimizing Band Dispersion in an Electroosmotic Flow Through a Curved Microchannel

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل پراکندگی باند گونۀ خنثی را از طریق میکروکانال منحنی در یک جریان الکترواسمزی (EOF) بررسی می‌کند. با استفاده از ماژول بهینه‌سازی، بهینه‌سازی هندسی برای به حداقل رساندن پراکندگی ناشی از منحنی انجام می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه سازی یک میکرودریچه تسلا – Optimization of a Tesla Microvalve

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل یک بهینه‌سازی توپولوژیکی را برای یک میکروشیر تسلا انجام می‌دهد. یک میکروشیر تسلا جریان رو به عقب را با استفاده از نیروهای اصطکاک به جای قطعات متحرک مهار می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی جسم آيروديناميکى NACA Airfoil Optimization – NACA

5/5 - (3 امتیاز)

خصوصیات آیرودینامیکی یک بال، پروانه و یا تیغۀ توربین تا حد زیادی با شکل دقیق ایرفویل مورد استفاده تعیین می‌شود. برنامه بهینه سازی بهینه‌سازی جسم آيروديناميکى NACA دو ویژگی اصلی آیرودینامیکی (ضرایب بالابر و کشیدن) از یک هواکش کاملاً پارامتری NACA را محاسبه می‌کند.

مثال آماده کامسول فارسی رایگان

عایق‌کاری یک بخش لوله‌کشی – Insulation of a Pipeline Section

5/5 - (3 امتیاز)

در جریان روغن عبوری از طریق خط لوله، گرما به دلیل کار نیروهای اصطکاک داخلی در سیال آزاد می‌شود. با داشتن عایق‌بندی خوب لوله، این گرمای تولید شده می‌تواند برای جلوگیری از پیش‌گرم‌شدن روغن استفاده شود، علیرغم اینکه قرار است در مسافت های طولانی در محیط سرد منتقل شود.

Aquifer Characterization

خصوصیات آبخوان – Aquifer Characterization

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل با استفاده از رابط بهینه‌سازی برای حل مسألۀ معکوس برای تعیین هدایت هیدرولیک متغیر فضایی بر روی یک شبکۀ درجه دوم گسسته از تعدادی از تست‌های پمپ آبخوان استفاده می‌کند. از آنجا که تعدادی از مشاهدات از تعداد پارامترهای ناشناخته کوچکتر است، از یک تاوان جغرافیایی آمار برای تمایز

خرید بسته آموزش کامسول