کامسول

بهینه‌سازی چندمطالعه‌ای یک قلاب

Multistudy Optimization of a Bracket

در این مثال بهینه‌سازی شکل، با تغییر اندازه و موقعیت تعدادی از اشیاء هندسی، جرم یک براکت به حداقل می‌رسد.

     شرایط لازم هم در کمترین فرکانس طبیعی و هم در تنش بیشینه در مورد بار استاتیک، محدودیت‌هایی دارند. این بدان معنی است که نتایج حاصل از دو نوع مطالعۀ متفاوت باید به عنوان محدودیت در مسألۀ بهینه‌سازی استفاده شوند. برای محدودیت تنش، بیشینه باید در کل دامنه محاسبه شود، زیرا محل تنش بیشینه ناشناخته است.

     علاوه بر این، چندین محدودیت هندسی برای حفظ هندسۀ عملی مورد نیاز است.