کامسول

آموزش‌های بهینه‌سازی

Optimization Tutorials

این برنامه مسائل معیار دوبعدی مختلف را که نشان‌دهندۀ جوانب مثبت و منفی بهینه‌سازی است، حل می‌کند.