کامسول

بهینه‌سازی پروفایل چرخ لنگر

Optimizing a Flywheel Profile

مؤلفۀ تنش شعاعی در یک چرخ لنگر محوری متقارن و همگن با ضخامت ثابت، یک قلۀ تیز را در نزدیکی شعاع داخلی نشان می‌دهد. از آنجا، به طور یکنواخت کاهش یافته تا اینکه در لبۀ بیرونی چرخ لنگر به صفر برسد. توزیع تنش ناهموار، طرحی را نشان می‌دهد که استفاده از مواد موجود را بهینه نمی‌کند.

     با توجه به جرم چرخ لنگر مشخص و لحظۀ تحرک، این مدل مسألۀ پیداکردن مشخصات ضخامت بهینه را با توجه به هدف دستیابی به توزیع تنش شعاعی که حتی الامکان باشد، حل می‌کند.

     تنش بیشینۀ حاصل از آن، که در جهت شعاعی در شعاع داخلی رخ می‌دهد، تقریباً 40٪ کمتر برای پروفایل بهینه در مقایسه با چرخ لنگر مسطح است.