کامسول

بهینه‌سازی سیم‌پیچ‌ها

Optimizing Coils

چندین روش مختلف برای بهینه‌سازی یک سیم‌پیچ متقارن محوری ده‌چرخشی ارائه شده است.

     اول جریان در هر نوبت با هدف داشتن چگالی شار مغناطیسی یکنواخت در امتداد خط وسط تنظیم می‌شود. دوم، جریان‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اتلاف انرژی با محدودیت در کمینۀ میدان در یک نقطه به حداقل برسد. سوم، جریان‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که شیب در چگالی شار مغناطیسی در امتداد خط وسط، به همراه محدودیت در مقدار میدان به حداقل برسد. سرانجام، موقعیت سیم‌پیچ‌ها و جریان به گونه‌ای تنظیم می‌شوند تا به یک چگالی شار مغناطیسی مشخص در مرکز خط برسند.

     این مدل‌ها شکل و بهینه‌سازی پارامترها را برای مدل‌سازی میدان مغناطیسی به نمایش می‌گذارند.

     شما می‌توانید توضیحات مفصلی از این مدل‌ها را در پست وبلاگ “3 راه برای بهینه‌سازی جریان در سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی” پیدا کنید.