4.1/5 - (34 امتیاز)
آدرس: تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک

تماس:

۰۲۱۸۸۷۶۹۲۹۶

۰۹۰۲۲۱۱۳۶۸۷