کامسول

حرکت پروتون‌های به دام افتاده در میدان مغناطیسی زمین

Motion of Trapped Protons in Earth’s Magnetic Field

این مدل مسیر پروتون‌های غیرنسبیتی در میدان مغناطیسی زمین را نشان می‌دهد.

     با توجه به ماهیت دو قطبی میدان مغناطیسی زمین، ذرات باردار مانند الکترون‌ها و پروتون‌ها می‌توانند در مدت زمان طولانی در آرایش پایدار درون آن گیر بیفتند.

     این پیکره‌بندی ذرات را طوری درگیر می‌کند که به سرعت در حال پرش از یک قطب مغناطیسی به قطب دیگر بوده و در اطراف زمین می‌چرخند. این حرکت سوقی در مقایسه با حرکت پرشی کند است. این ذرات، کمربندهای پرتو به دام افتاده را تشکیل می‌دهند.

     میدان مغناطیسی زمین دوقطبی کامل نیست و ساختارهای پیچیده و مدل‌های تجربی وجود دارد تا بتواند جزئیات این میدان را به طور کامل نشان دهد. به منظور محاسبۀ سریع این میدان مغناطیسی، از یک عملکرد خارجی برای در محفظه قرار دادن اجرای IGRF (میدان مرجع بین المللی ژئومغناطیسی) استفاده می‌شود. این اجرا به زبان c نوشته شده و در یک کتابخانۀ مشترک تکمیل می‌شود.

مرجع: http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html