کامسول

متناسب‌سازی منحنی مونی-ریولین

Mooney-Rivlin Curve Fit

این ارائه نحوۀ استفاده از ماژول بهینه‌سازی برای متناسب کردن منحنی مدل مواد با داده‌های آزمایشی را نشان می‌دهد. این بر اساس نمونه مدل ماده مونی-ریولین مافوق ارتجاعی است که در راهنمای کاربران مکانیک ساختاری آورده شده است.