کامسول

بهینه‌سازی توپولوژی ساختار یک سه‌گوشه تحت بار

Topology Optimization of a Loaded Knee Structure

تصور کنید که شما در حال طراحی یک قاب دوچرخۀ کوهستانی سبک هستید که باید در جعبه‌ای با اندازۀ مشخص قرار گیرد و وزن آن بیش از 8 کیلوگرم نباشد. با توجه به اینکه بارهای موجود بر روی دوچرخه را می‌دانید، می‌توانید با توزیع مواد موجود ضمن رسیدن به حداکثر سختی قاب، به این مهم دست پیدا کنید. به این ترتیب شما بهینه‌سازی توپولوژی قاب را به عنوان یک مسألۀ توزیع مواد فرمول‌بندی کرده‌اید.

     این مدل نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید از مدل SIMP (ماده ایزوتروپیک جامد با تلفات) برای بهینه‌سازی توپولوژی ساختاری با کامسول مالتی‌فیزیک استفاده کنید.

     این مدل خاص، مسألۀ یافتن توزیع بهینۀ مقدار مشخصی از مواد را برای تشکیل یک فریم L شکل حل می‌کند. معیار بهینگی، حداقل مطلوبیتی برای مورد بار است که در آن مرز فوقانی قاب ثابت باشد و یک بار رو به پایین در انتهای سمت راست آن اعمال شود.