کامسول

بهینه‌سازی وابسته به زمان

Time-Dependent Optimization

این آموزش نحوۀ محاسبۀ راه حل حالت پایدار تناوبی از یک مسألۀ مدل غیرخطی را با استفاده از یک حل‌کنندۀ بهینه‌سازی نشان می‌دهد. حل‌کننده شرایط ابتدایی را در ابتدای دوره اصلاح کرده تا در پایان دوره با محلول مطابقت داشته باشد.

     این مدل با استفاده از این ترکیب بهینه‌سازی و حل وابسته به زمان در مقایسه با استفاده از حل‌کنندۀ وابسته به زمان به تنهایی، بسیار سریع‌تر حل می‌کند. دلیل این امر آن است که برای رسیدن به حالت پایدار، لازم نیست که راه حل برای تعداد زیادی دوره محاسبه شود.