کامسول فارسی

صادرات و واردات یک قلاب بهینه‌شده توپولوژی

Exporting and Importing a Topology Optimized Hook

این مدل توزیع بهینۀ مواد را در قلابی مورد مطالعه قرار می‌دهد که نسبت به صفحۀ z متقارن بوده و از یک مادۀ الاستیک خطی با ساختار فولادی تشکیل شده است. این روی دو مورد بار لبه‌ای توزیع‌شده قرار داده شده است: یکی در نوک قلاب و دیگری در امتداد منحنی داخلی پایین آن. هندسه به عنوان یک دنبالۀ هندسی وارد می‌شود.