مثال آماده کامسول comsol

بهینه‌سازی شکل یک میکرودریچه تسلا

Shape Optimization of a Tesla Microvalve

از میکروشیر تسلای بهینه‌شدۀ توپولوژی به عنوان الهام‌بخش هندسۀ اولیه استفاده می‌شود. از چندجمله‌ای‌های برنشتاین مرتبه دوم برای آشفتگی شکل هندسی استفاده می‌شود. طراحی به دست آمده در پیکره‌بندی تغییر شکل دوباره انجام شده و عملکرد برای طیف وسیعی از اعداد رینولدز بررسی می‌شود.