کامسول

بهینه‌سازی مکانیسم پیوند جرثقیل

Optimization of a Crane Link Mechanism

در سیستم‌های پیچیدۀ مکانیکی، یافتن یک راه حل بهینه (یا حتی به اندازۀ کافی خوب) فقط از طریق بینش مهندسی یا رویه‌های آزمایش و خطا می‌تواند چالش برانگیز باشد. سپس استفاده از روش‌های بهینه‌سازی ریاضی می‌تواند مسیری کارآمد برای طراحی بهتر باشد.

در این مثال، یک مکانیسم پیوند در یک جرثقیل مدل شده در ماژول Multibody Dynamics با استفاده از ماژول بهینه‌سازی بهینه می‌شود. هدف کاهش نیروی سیلندر مورد نیاز برای حمل بار خاص در چرخۀ عملیاتی در بدترین حالت است.

این مثال، ادامۀ مدل Truck Mounted Crane است.