نرم افزار کامسول

لوله باز

Open Pipe

در این مدل، صدای ایجاد شده توسط پیستون مرتعش از طریق یک لوله درهم تابش می‌شود. امپدانس در شرایط مرزی امپدانس اندازه‌گیری شده که جایگزین دامنۀ هوای اطراف می‌شود. این روش می‌تواند برای کاهش زمان حل و استفاده از حافظه، برای مدل‌های بزرگ با لوله بازکن‌ها استفاده شود.