نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی پارامتر هندسی یک چنگال تنظیم

Geometric Parameter Optimization of a Tuning Fork

این مدل ویژه‌فرکانس و ویژه‌حالت پایۀ یک چنگال تنظیم که ازPro/ENGINEER  با رابط LiveLink تنظیم شده است را محاسبه می‌کند. سپس طول چنگال به نحوی بهینه شده است که نت A ، 440 هرتز را به صدا در می‌آورد.