کامسول

بهینه‌سازی شکل یک موجبر بلندگو

Shape Optimization of a Tweeter Waveguide

این برنامه چگونگی استفاده از قابلیت‌های بهینه‌سازی کامسول را برای توسعۀ خودکار طرح‌های جدید با رضایت از محدودیت‌های طراحی حساس نشان می‌دهد. این مدل هندسۀ بلندگوی ساده را بهینه می‌کند. نمونه‌هایی از محدودیت‌ها می‌تواند شامل شعاع بلندگو یا حداقل فشار صوتی قابل دستیابی باشد.

     برای نشان دادن قابلیت بهینه‌سازی، این برنامه بهینه‌سازی شکل یک موجبر ساده را که در مقابل یک واحد توییتری (بلندگو) نصب شده است، مطالعه می‌کند. در شکل موجبر عمدا اغراق شده تا شامل یک تشدیدگر با تشدید در حدود 2500 هرتز باشد. تشدیدگر با یک مادۀ متخلخل سبک پر شده تا مقداری از تلفات تشدید جلوگیری کند.

     بهینه‌سازی در سه مورد انجام می‌شود:

  1. بهینه سازی بیش از یک باند فرکانس برای افزایش میانگین SPL و کاهش واریانس (حذف تشدیدهای عمیق).
  2. بهینه‌سازی پاسخ مکانی در ناحیه‌ای از فضا برای نزدیک‌شدن به منحنی هدف.
  3. بهینه‌سازی شاخص هدایت (DI).