کامسول

به حداقل رساندن سرعت جریان در میکرو کانال

Minimizing the Flow Velocity in a Microchannel

بهینه‌سازی توپولوژی معادلات نویر-استوکس در شاخه‌ها و برنامه‌های مختلفی از جمله در طراحی سیستم‌های تهویۀ اتومبیل‌ها مشاهده می‌شود. تکنیک متداول برای چنین مسائلی استفاده از این است که توزیع مواد متخلخل به طور مداوم متفاوت باشد.

     در این مدل، هدف این است که توزیع بهینه یک مادۀ متخلخل در یک میکرو کانال را پیدا کنیم به طوری که مؤلفۀ سرعت افقی در مرکز کانال به حداقل برسد.