مثال آماده کامسول فارسی رایگان

عایق‌کاری یک بخش لوله‌کشی

Insulation of a Pipeline Section

در جریان روغن عبوری از طریق خط لوله، گرما به دلیل کار نیروهای اصطکاک داخلی در سیال آزاد می‌شود. با داشتن عایق‌بندی خوب لوله، این گرمای تولید شده می‌تواند برای جلوگیری از پیش‌گرم‌شدن روغن استفاده شود، علیرغم اینکه قرار است در مسافت های طولانی در محیط سرد منتقل شود.
در این مدل از رابط لوله‌ای غیر هم‌دمای لوله برای تنظیم و حل معادلات جریان و انرژی توصیف انتقال نفت در یک بخش خط لوله استفاده می‌شود. با افزودن رابط بهینه‌سازی، می‌توان ضخامت عایق لوله را به گونه‌ای یافت که دما در کل لوله ثابت باشد.