کامسول

بهینه‌سازی شکل یک طراحی خازن

Shape Optimization of a Capacitor Design

این مثال نحوۀ بهینه‌سازی طراحی خازن از طریق بهینه‌سازی را نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر از پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “تغییر ابعاد یک مدل با استفاده از بهینه‌سازی شکل” مشاهده کرد.