چنگال تنظیم کننده

Tuning Fork

هنگامی که یک چنگال تنظیم کننده مرتعش می شود، در یک الگوی پیچیده حرکت کرده که می تواند به صورت ریاضی به عنوان ویژه وضعیت حالت های تشدیدی و همچنین ویژه مد شناخته شود. ارتعاش هر حالت با یک ریشه خاص همراه است. چنگال تنظیم¬کننده صدای خاص خود را از طنین خاص تولید کرده که توسط ترکیبی از تمام خصوصیات خاص ایجاد می¬شود.
برنامه تنظیم مجدد فرکانس تشدید اساسی یک چنگال تنظیم¬کننده را محاسبه می¬کند که در آن می¬توانید طول دایره را تغییر دهید. در عوض، شما می¬توانید یک فرکانس هدف تعریف شده توسط کاربر را ارائه داده و برنامه طول چنگال مربوطه را با استفاده از یک الگوریتم بر اساس یک روش مخفی پیدا نمایید.