راکتور لوله ای با پوشش

Tubular Reactor with Jacket

دانشجویان مهندسی شیمی می توانند یک راکتور غیر ایدآل لوله ای را تحت تأثیر شرایط مختلف عملیات -از جمله تغییرات شعاعی و محوری در دما و ترکیب- با این برنامۀ آسان برای استفاده، مدل سازی کنند. فرآیند توصیف شده با راکتور لوله¬ای به¬همراه پوشش خنک¬کنندۀ غیر انجمادی، واکنش ایزوترمی اکسید پروپیلن با آب است تا پروپیلن گلیکول را تشکیل دهد؛ با فرض اینکه واکنش جنبشی درجه اول است.
این راکتور شامل یک پوشش خنک¬کننده است و کاربرد آن شامل تعادل انرژی و مواد است. دانشجو می-تواند انرژی فعال واکنش، هدایت حرارتی و گرمای واکنش را برای بررسی سناریوهای مختلف تغییر دهد.
محلول حاصل باعث تبدیل واکنش محوری و شعاعی و همچنین مشخصات درجه حرارت می شود.