توافقنامۀ مجوز مشخص شده توسط کاربر در یک برنامه

User-Defined License Agreement in an Application

این مثال از یک برنامۀ شبیه سازی نشان می دهد که چگونه یک توافقنامۀ مجوز تعریف شده توسط کاربر را -که می توان از آن برای محافظت از برنامه های منتشر و توزیع شده استفاده کرد- اضافه نمایید.