استفاده از دنباله های المان بندی

Using Meshing Sequences

کامسول مالتی فیزیک یک محیط مش بندی تعاملی را فراهم می کند که در آن، با چند کلیک ماوس، شما به راحتی می توانید صورت ها و دامنه های منحصربفرد را شبکه بندی کنید. هر عملگر مش¬بندی به دنبالۀ مش¬بندی افزوده شده است. المان¬بندی نهایی، نتیجۀ ساخت تمام عملگرها در دنبالۀ مش¬بندی است.
این مثال نشان می¬دهد که چگونه از دنبالۀ مش¬بندی برای ایجاد شبکه¬ای که شامل المان¬های مختلفی است استفاده کنیم. شما نحوۀ اضافه کردن، حرکت، غیرفعال کردن و حذف عملیات مش و همچنین نحوۀ کنترل مش با استفاده از ویژگی¬های اندازه در دنبالۀ مش¬بندی را یاد می¬گیرید.