استفاده از فایل های متنی برای پیش پردازش مدل خودکار

Using Text Files to Automate Model Preprocessing

این مثال نحوه تنظیم پرونده های متن را برای استفاده از مدل های پیش پردازش که حاوی صدها قسمت است، نشان می دهد. شرح مفصلی از این پدیده و فرایند مدل¬سازی را می¬توان در پست وبلاگ “پیش¬پردازش مدل خودکار با سازندۀ نرم افزار” مشاهده کرد.