کامسول

اجزای زیرقطعه در آکوستیک با استفاده از شرط مرزی امپدانس

Sub-Component Lumping in Acoustics Using the Impedance Boundary Condition

این برنامه یک روش مدل‌سازی برای به دست آوردن مدل‌های ساده شده از نظر جسمی در ماژول آکوستیک را نشان می‌دهد. این رویکرد شامل تبدیل زیراجزای پیچیده به یک شرط مرزی امپدانس و در غیر این صورت استفاده از آکوستیک ساده در طول مدل کامسول است. به عنوان یک نتیجه، سرعت محاسباتی قابل توجهی می‌تواند حاصل شود.

     مثالی که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته، شامل یک سیستم شبه صداخفه‌کن متشکل از یک مجرای اصلی و یک تشدیدگر هلمولتز (زیرمجموع) است. آکوستیک در تشدیدگر با آکوستیک حرارتی مدل‌سازی می‌شوند؛ زیرا تلفات لایۀ مرزی چسبناک و حرارتی مهم هستند. هدف این است که دامنۀ صوتی حرارتی با مدل امپدانس تکه تکه شود.

     این برنامه به صورت گام به گام تصاویر مربوط به چگونگی به دست آوردن شرایط مرزی امپدانس را در یک مدل آکوستیک پیچیده و همچنین چگونگی فراخوانی این امپدانس در یک مدل جدید و ساده را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این مدل همچنین نحوۀ استفاده از ماژول بهینه‌سازی را برای جابجایی امپدانس حاصل از مدل RCL ارائه می‌دهد. این موضوع مورد بحث قرار گرفته که چگونه می‌توان از این رویکرد دوم برای استخراج بینش اضافی در مورد سیستم مدل استفاده کرد.