نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پراکندگی باند در یک جریان الکتریکی از طریق میکروکانال خمیده

Optimizing Band Dispersion in an Electroosmotic Flow Through a Curved Microchannel

این مدل پراکندگی باند گونۀ خنثی را از طریق میکروکانال منحنی در یک جریان الکترواسمزی (EOF) بررسی می‌کند. با استفاده از ماژول بهینه‌سازی، بهینه‌سازی هندسی برای به حداقل رساندن پراکندگی ناشی از منحنی انجام می‌شود. ایدۀ اصلی این است که به صورت پارامتری هندسه را توسط منحنی‌های Bézier نشان داده که این پارامترهای هندسی به عنوان پارامترهای بهینه‌سازی در مرحله مطالعۀ بهینه‌سازی رفتار می‌کنند. نتایج شبیه‌سازی با داده‌های عددی و تجربی گزارش شده در نوشته‌جات مطابقت دارد.