ژئومکانیک -مکانیک خاک Geomechanics -آموزش کامسول comsol

ماژول ژئومکانیک -مکانیک خاک

Geomechanics

مدل سازی رفتار مکانیکی غیرخطی در خاک ، بتن و سنگ

تجزیه و تحلیل تونل ها ، حفاری ها ، پایداری شیب ، و سازه های نگهدارنده نیاز به مدل های غیرخطی مناسب برای کاربردهای ژئوتکنیکی دارد. ماژول ژئومکانیک در ماژول مکانیک سازه  است که شامل مدلهای داخلی برای مدل سازی تغییر شکل ، انعطاف پذیری ، خزش و خرابی در خاک ، بتن و سنگ می باشد. این ماژول همچنین شامل مدلهای استاندارد مواد غیرخطی برای توصیف انعطاف پذیری فلز از طریق معیارهای فون میزس و ترسکا است.

علاوه بر مدلهای داخلی ، می توانید توابع عملکرد تعریف شده توسط خود را وارد کرده و عبارات ریاضی شخصی را از متغیرهای زمینه ، تنش ، متغیرهای کرنش و مقادیر مشتق شده با استفاده از مدل سازی مبتنی بر معادله وارد کنید. همچنین می توانید خصوصیات ماده ای را که وابسته به متغیر دیگر است ، مانند یک میدان دما محاسبه شده یا فشار آب تعریف کنید.

برای شبیه سازی بهتر و اعمال اثرات مختلف ، پیشنهاد می شود که ماژول ژئومکانیک را با دیگر ماژول های موجود ، متصل کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید جریان در محیط متخلخل ، poroelasticity ، انتقال املاح و انتقال گرما را با ماژول جریان زیرسطحی مدل کنید .

ژئومکانیک -مکانیک خاک Geomechanics -آموزش کامسول comsol

انعطاف پذیری خاک Soil Plasticity
·        مهر – کولمب ·        Mohr–Coulomb
·        زاویه اتساع(کش آمدن) ·        Dilation angle
·        دراکر-پراگر ·        Drucker–Prager
·        درپوش بیضوی ·        Elliptic cap
·        قطع تنش ·        Tension cutoff
·        ماتسووکا-ناکی ·        Matsuoka–Nakai
·        لید-دانکن ·        Lade–Duncan
خاک الاستوپلاستیک Elastoplastic Soil
·        Cam–Clay اصلاح شده ·        Modified Cam–Clay
·        Cam–Clay ساختاری اصلاح شده ·        Modified structured Cam–Clay
·        بارسلونا تعمیم داده شده ·        Extended Barcelona basic
·        خاک سخت شده ·        Hardening soil
بتن Concrete
·        Ottosen ·        Ottosen
·        BRESLER-Pister ·        Bresler–Pister
·        ویلیام – وارکه ·        William–Warnke
·         تنش قطع ·        Tension cutoff
سنگ Rock
·        Hoek–Brown ·        Original Hoek–Brown
·        تعمیم داده شده Hoek–Brown ·        Generalized Hoek–Brown
·        تنش قطع ·        Tension cutoff
پلاستیک Plasticity
·        میزس ·        Von Mises
·        ترسکا ·        Tresca
تغییر شکل Creep
·        حجمی ·        Volumetric
·        Deviatoric ·        Deviatoric
·        پتانسیل ·        Potential
·        تعریف شده توسط کاربر ·        User defined
آسیب Damage
·        معیار کرنش معادل ·        Equivalent strain criterion
·        رنکین ·        Rankine
·        رنکین هموار شده ·        Smooth Rankine
·        نرمال تانسور کرنش الاستیک ·        Norm of elastic strain tensor
·        تعریف شده توسط کاربر ·        User defined
·        نظم زدایی ·        Regularization
·        تجمع ترک ·        Crack band
·        شیب ضمنی ·        Implicit gradient
کشش غیرخطی Nonlinear Elasticity
·        رامبرگ – اسگود ·        Ramberg–Osgood
·        قانون هایپربولیک ·        Hyperbolic Law
·        هاردین – درویویچ ·        Hardin–Drnevich
·        دانکن – چانگ ·        Duncan–Chang
·        دانکن – سلیگ ·        Duncan–Selig
·        تعریف شده توسط کاربر ·        User defined

ژئومکانیک -مکانیک خاک Geomechanics -آموزش کامسول comsol

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

راهنمای مکانیک خاک Geomechanics