آموزش کامسول comsol

ماژول پرتو اپتیکی

Ray-optic

ماژولRay Optics ، از جمله ماژول های نرم افزار کامسول است که به شما امکان مدل سازی نحوه انتشار پرتو الکترومغناطیسی با رویکرد ردیابی پرتو را می دهد. پرتو منتشر شده بعد از برخورد ، ردیابی و جذب می شوند و در نهایت داده ها به صورت مدل هندسی، به نمایش در می آیند. در این روش به کمک پرتو الکترومغناطیسی، از تقریبهایی استفاده می شود که در صورت بزرگ بودن هندسه در مقایسه با طول موج ، مناسب باشد.

ترکیب ماژولRay Optic  با ماژول های دیگری از COMSOL ®  ،  ردیابی اشعه در گرادیان دمایی بالا و همچنین هندسه اشکال نامشخص را برای عملکرد بالا و اطمینان ساختار حرارتی-نوری را ممکن و تجزیه و تحلیل در محیط شبیه سازی را سهولت می بخشد.

ماژول Ray optics ابزارهایی را برای مدل سازی پرتو با قابلیت های نرم افزار مادر (Comsol) ،فراهم می کند.

ماژول Ray optics شامل ابزار زیر، جهت مدل سازی می باشد:

روشنایی اتومبیل Automotive lighting
روشنایی ساختمان و اتاق Building and room lighting
دوربین Cameras
لنزهای دارای شاخص درجه بندی (GRIN) Graded-index (GRIN) lenses
تداخل سنج Interferometers
آنالیز پایداری کاواک لیزر Laser cavity stability analysis
سیستم های تمرکز لیزر Laser focusing systems
سیستم های لیدار Lidar systems
فیلترهای نوری Optical filters
تک رنگ Monochromators
تابش خورشیدی و برداشت انرژی خورشیدی Solar radiation and solar energy harvesting
طیف سنج Spectrometers
تجزیه و تحلیل عملکرد ساختاری،حرارتی و نوری (STOP) Structural-thermal-optical performance (STOP) analysis
تلسکوپ Telescopes
لنز حرارتی Thermal lensing

به استفاده از ماژول Ray optics در کنار دیگر ماژول ها، به موارد زیر، دسترسی داریم:

منبع گرمایش پرتو Ray heat source

آموزش کامسول comsol

سیستم های نوری می توانند نسبت به تغییرات در محیط خود بسیار حساس باشند ، به خصوص هنگام کار در شرایط سخت مانند زیر آب و فضا بیرون از جو باشد . در جالت شما می توانید با اطمینان خاطر بالایی، از نرم افزار کامسول به همراه ماژول افزودنی Ray Optics استفاده نمایید.

بارزترین عامل محیطی دما است. شاخص های انکسار اکثر مواد، به نوعی رابطه ای با دما دارد. تغییر شکل در سیستم نوری ، یا به دلیل تنش حرارتی یا سایر بارهای اعمال شده می تواند به میزان قابل توجهی بر کیفیت تصویر تأثیر بگذار.  شما به راحتی می توانید تمام این پدیده های مرتبط به چند اثر متفاوت را در یک محیط مدل سازی یکپارچه تحلیل کنید و آن را به آسان در عملکرد ساختاری –حرارتی و نوری تجزیه و تحلیل کنید. همچنین می توانید ماژول Ray Optics را با سایر ماژول های افزودنی ترکیب کنید که قابلیت مدل سازی ساختاری – حرارتی گسترده ای را دارند . به عنوان مثال ، برای محاسبه تشعشع حرارتی ، انتقال حرارت متقابل ، در مواد هایپرالاستیک و پیزوالکتریک می توانید از آنها استفاده کنید.

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای پرتو اپتیک Ray Optics راهنمای جامع پرتو اپتیک Ray Optics