https://comsolyar.com/wp-content/uploads/2020/03/آموزش-کامسول-زبان-اصلی-راهنمای-خوردگی-Corrosion.pdf آموزش کامسول comsol

ماژول خوردگی

Corrosion

بیشتر خوردگی ها به دلیل فرآیندهای واکنش الکتروشیمیایی در زیر آب و در محیط های مرطوب اتفاق می افتد. ماژول خوردگی به مهندسان و دانشمندان این امکان را می دهد تا این فرایندها را مورد بررسی قرار دهند ، درک کنند که چقدر ممکن است خوردگی در طول عمر یک ساختار ایجاد شود و اقدامات پیشگیرانه برای مهار خوردگی الکتروشیمیایی ، به منظور محافظت از ساختارشان ،انجام شود. ماژول می تواند برای شبیه سازی خوردگی در مقیاس میکروسکوپی به منظور بررسی مکانیسم های اساسی و در مقیاس های بزرگتر برای تعیین چگونگی محافظت از سازه های عظیم و بلند در برابر خوردگی استفاده شود.

ماژول خوردگی شامل ویژگی ها ، واسط ها و مدل هایی است که یک روش ساده برای شبیه سازی کلیه فرایندهای خوردگی الکتروشیمیایی مانند خوردگی گالوانیک ، خوردگی سوراخ ها و شکاف ها را ممکن می سازد. تغییرات در خوردگی مواد از طریق مدل سازی تغییرات پویا در سطح خوردگی و همچنین بررسی الکترولیت محاسبه می شود. ماژول خوردگی شامل واسط های استاندارد برای مدل سازی پتانسیل خوردگی و توزیع های جاری فرآیندهای خوردگی است که در آن می توان سینتیک واکنش الکتروشیمیایی را با استفاده از معادلات Tafel ، Butler-Volmer یا توسط دیگر معادلات تعریف کرد.

https://comsolyar.com/wp-content/uploads/2020/03/آموزش-کامسول-زبان-اصلی-راهنمای-خوردگی-Corrosion.pdf آموزش کامسول comsol

ماژول خوردگی به شما این امکان را می دهد تا سیستم های مؤثر محافظت در برابر خوردگی را طراحی کنید. این  حفاظت شامل شبیه سازی حفاظت کاتدی (ICCP) می باشد.

با استفاده از ماژول خوردگی برای بررسی مکانیسم های محافظت میکروسکوپی ، پارامترهایی را استخراج کنید و برای شبیه سازی ساختار بزرگتر مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال فیلم رشد هیدروکسید روی سازه های محافظت شده. در اینجا می توانید پرونده های CAD طرح های خود را در COMSOL Multiphysics وارد کنید ، و سپس توضیحات فرایند حفاظت را تنظیم کنید. پس از مشخص کردن مناطقی در ساختار خود که مستعد خوردگی هستند ، می توانید محل قرارگیری آندهای قربانی و جایی که جریان های محافظ کاتدی یا آندی باید تحت تأثیر قرار گیرند را مشخص کنید .

کاربرد دیگر این ماژول تخمین تأثیر جریان ها بر خوردگی سازه های مدفون یا سازه های زیر آب است. شما می توانید از این ماژول برای بهینه سازی موقعیت الکترودهای محافظ، برای جلوگیری از این مکانیسم خوردگی استفاده کنید. این الکترودها هنگام طراحی  و بدون خراب شدن در نزدیکی یک منبع جریان( به عنوان مثال راه آهن ) واسطه جذب جریان هستند .

https://comsolyar.com/wp-content/uploads/2020/03/آموزش-کامسول-زبان-اصلی-راهنمای-خوردگی-Corrosion.pdf آموزش کامسول comsol

تعریف واکنشهای الکتروشیمیایی دلخواه که در آن پارامترهای محرک مانند غلظت و پتانسیل خوردگی می توانند وابسته به دما باشند.
توزیع چگالی جریان ثانویه و ثالثیه با استفاده از رابط های معادلات باتلر-ولمر و تافل.
انتقال جرم از طریق انتشار ، همرفت و انتقال یونی در الکترولیتهای رقیق و غلیظ (معادلات نرنست-پلانک)
جا به جایی گونه های شیمیایی و جریان سیال در محیط متخلخل
بررسی محدود کردن چگالی جریان در سینتیک الکترود
بررسی شبیه سازی چرخه ای ولتامتری ، پتانسیومتری و امپدانس AC برای بررسی سینتیک واکنش خوردگی
پشتیبانی از اثرات توپولوژی های سطح خورنده بر سینتیک الکتروشیمیایی ، توزیع جریان و پتانسیل خوردگی
جریان سیال چند لایه ، انتقال حرارت و گرمایش ژول

 • حفاظت آندی
 • حفاظت کاتدی
 • ظرفیت دو لایه
 • حفاظت از خوردگی (CP)
 • خوردگی  شکاف ها
 • خوردگی گالوانیک
 • سیستم های حفاظت کاتدی (ICCP)
 • کاهش AC
 • فرایند منفعل کردن (فلزات و اجسام)
 • خوردگی گودال ها
 • مدیریت اثرات
 • پتانسیل الکتریکی زیر آب (UEP)
 • خوردگی مرتبط با مغناطیس (CRM)
 • تجزیه و تحلیل تداخل AC / DC (HVDC)
 • مقاومت خاک
 • طراحی بستر آندی
 • محافظت از سطح

https://comsolyar.com/wp-content/uploads/2020/03/آموزش-کامسول-زبان-اصلی-راهنمای-خوردگی-Corrosion.pdf آموزش کامسول comsol

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای خوردگی Corrosion راهنمای جامع خوردگی Corrosion