بهینه سازی Optimization Module کامسول comsol

ماژول بهینه سازی

Optimization Module

بهبود مدلهای COMSOL

ماژول بهینه سازی یک بسته الحاقی است که می توانید  در هربخش از  COMSOL از آن استفاده کنید. هنگامی که شما یک مدل  COMSOL Multiphysics  را از محصول یا فرآیند خود ایجاد کردید ، همیشه می خواهید روی طراحی تغییراتی حاصل کنید که موجب ارتقا محصولات شما شود.

استفاده از این ماژول شامل چهار مرحله است. ابتدا ، شما تابع هدف خود را تعریف می کنید ( به صورت تابع رقمی که شایستگی سیستم شما را توصیف می کند). دوم ، شما مجموعه ای از متغیرهای طراحی را تعریف می کنید( ورودی های مدلی که می خواهید تغییر دهید). سوم ، شما مجموعه ای از محدودیت ها ، محدودیت های متغیرهای طراحی خود یا شرایط عملیاتی را که باید برآورده شود ، تعریف می کنید. در آخر ، شما با تغییر متغیرهای طراحی و در عین حال رضایت از محدودیت های خود ، از ماژول بهینه سازی برای بهبود طراحی خود استفاده می کنید. ماژول بهینه سازی یک رابط کلی برای تعریف توابع هدف ، مشخص کردن متغیرهای طراحی و تنظیم این محدودیت ها است. هر ورودی مدل ، اعم از ابعاد هندسی ، شکل قطعات ، خصوصیات مواد یا توزیع مواد ، می تواند به عنوان یک متغیر طراحی تلقی شود و از هر خروجی مدل می توان برای تعریف هدف عملکرد استفاده کرد. این ماژول قابل استفاده در کل خانواده محصول COMSOL Multiphysics است و می تواند با محصولات افزودنی LiveLink combined برای بهینه سازی ابعاد هندسی در یک برنامه CAD ترکیب شود.

درون یابی Curve fitting
بهینه سازی بدون مشتق Derivative-free optimization
بهینه سازی شکل و ابعاد Dimension and shape optimization
بهینه سازی روش مبتنی بر شیب Gradient-based adjoint method optimization
حل کننده لونبرگ-مارکوارت Levenberg-Marquardt solver
بهینه سازی مرزها با روش تقریبی درجه دوم (BOBYQA) Bound Optimization by Quadratic Approximation (BOBYQA) method
بهینه سازی محدودیت ها با روش تقریبی خطی (COBYLA) Constraint Optimization by Linear Approximation (COBYLA) method
روش Nelder-Mead Nelder-Mead method
روش جستجوی مختصات Coordinate search method
روش مونت کارلو Monte Carlo method
بهینه سازی مدل های الکتریکی ، مکانیکی ، سیال و شیمیایی Optimization for electrical, mechanical, fluid, and chemical models
برآورد پارامتر Parameter estimation
حل کننده SNOPT SNOPT solver
بهینه سازی توپولوژی Topology optimization

بهینه سازی Optimization Module کامسول comsol

بهینه سازی Optimization Module کامسول comsol

بهینه سازی Optimization Module کامسول comsol  

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای بهینه سازی Optimization Module راهنمای جامع بهینه سازی Optimization Module