2-8- سیستم های میکروالکترومکانیکی MEMS -آموزش کامسول comsol

سیستم های میکروالکترومکانیکی

 MEMS

طراحی و مدل سازی سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS) یک زمینه مهندسی بی نظیر است. در مقیاس های با طول کوچک ، طراحی تشدید کننده ها ، ژیروسکوپ ها ، شتاب سنج ها و محرک ها باید تأثیر چندین پدیده فیزیکی را در عملکرد خود در نظر بگیرد. در نتیجه ، COMSOL Multiphysics به طور ایده آل برای برنامه های MEMS مناسب است. برای این منظور ، ماژول MEMS رابط های از پیش تعریف شده کاربر به همراه ابزارهای مدل سازی ، برای انواع مختلفی از فیزیک ، از جمله تعامل الکترومغناطیسی ، ساختار حرارتی ، یا فعل و انفعالات ساختار سیال مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل خود می توانید انواع پدیده میرایی را وارد کنید: میرایی با غشاء نازک گاز ، عوامل از بین رفتن ناهمسانگرد برای مواد جامد و پیزو ، میرایی لنگر و میرایی ترموالاستیک.

بهترین ابزارهای مدلسازی پیزوالکتریک ، امکان شبیه سازی را فراهم می کنند که در آن می توان مواد دی الکتریک کامپوزیت پیزو الاستیک را در هر پیکربندی قابل تصور ترکیب کرد. ماژول MEMS شامل تجزیه و تحلیل در حوزه های ثابت و گذرا ، بسامد طبیعی، تحلیل پارامتری ، شبه استاتیک و پاسخ فرکانس است. شما به راحتی می توانید مدل یکپارچه از خازن ، امپدانس و ادمیتانس را ساخته و از طریق شبکه های SPICE به مدارهای الکتریکی خارجی وصل شوید

2-8- سیستم های میکروالکترومکانیکی MEMS -آموزش کامسول comsol 2-8- سیستم های میکروالکترومکانیکی MEMS -آموزش کامسول comsol

کمانه کردن Buckling
امواج الاستیک Elastic waves
الاستو هیدرودینامیک Elastohydrodynamics
الکترواستاتیک Electrostatics
تحریک الکترواستاتیک Electrostatic actuation
تعامل ساختار سیال (FSI) Fluid-structure interaction (FSI)
گرمایش ژولی Joule heating
تغییر شکل های بزرگ Large deformations
نیروی جاذبه Gravity force
تجزیه و تحلیل معین Modal analysis
تماس مکانیکی Mechanical contact
لایه های کاملاً همسان (PML) Perfectly matched layers (PMLs)
پیزوالکتریک Piezoelectricity
سنسورهای پیزویی Piezoresistivity
ساختارهای پیش ساخته Prestressed structures
مکانیک جامدات Solid mechanics
قاب های چرخان با نیروهای گریز از مرکز ، کوریولیس و اویلر Rotating Frames with centrifugal, Coriolis, and Euler forces
استرس حرارتی Thermal stress
الاستیسیته حرارتی Thermoelasticity
میرایی فیلم باریک Thin-film damping
سنسورها Sensors
مدارهای SPICE SPICE circuits
ارتعاشات Vibrations
ویسکوالاستیک Viscoelasticity
اثر نرم کننده چرخش Spin softening effect

2-8- سیستم های میکروالکترومکانیکی MEMS -آموزش کامسول comsol

شتاب سنج Accelerometers
عملگرها Actuators
دستگاه های حجمی آکوستیک  (BAW) Bulk Acoustic Wave (BAW) devices
پرتوهای کانسیلور Cantilever beams
خازن ها Capacitors
ژیروسکوپ Gyroscopes
دستگاه های مغناطیسی Magnetostrictive devices
طنین اندازها Resonators
دستگاه های پیزوالکتریک Piezoelectric devices
دستگاه های پیزو مقاومتی Piezoresistive devices
RF MEMS RF MEMS
سنسورها Sensors
دستگاه های موج صوتی سطحی (SAW) Surface Acoustic Wave (SAW) devices
محرک های حرارتی Thermal actuators

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمایسیستم های میکروالکترومکانیکی MEMS راهنمای جامع سیستم های میکروالکترومکانیکی MEMS