آموزش کامسول - زبان اصلی - راهنمای الکتروشیمی Electrochemistry کامسول comsol

ماژول الکتروشیمی

 Electrochemistry

ماژول الکتروشیمیایی امکان طراحی ، درک و بهینه سازی سیستم های الکتروشیمیایی را از طریق شبیه سازی دقیق ،امکان پذیر می کند. این محصول برای محققان آزمایشگاه یا مهندس الکتروشیمیایی صنعتی فواید قابل توجهی دارد. قابلیت هایی مانند مدل سازی مکانیسم های واکنش الکتروشیمیایی ، جا به جایی انبوه و توزیع چگالی جریان شبیه سازی را برای کاربردهایی از جمله الکترولیز ، الکترودیالیز ، الکتروآنالیز ، حسگرهای الکتروشیمیایی و بیوالکتروشیمی فراهم می کند.

ماژول الکتروشیمی طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی شامل واکنشهای الکتروشیمیایی را در بر می گیرد. این امر از طریق رابط های توزیع جریان اصلی ، ثانویه و ثالثیه امکان پذیر می شود. الکتروآنالیز: جریان در محیط آزاد و متخلخل. انتقال حرارت: واکنشهای شیمیایی ناهمگن و همگن و جا به جایی مواد در محلول های رقیق و غلیظ.

کاربردهای محتمل شامل مطالعه و طراحی الکترولیز کلر قلیایی و کلر ، الکترولیز آب برای تولید هیدروژن و اکسیژن ، تصفیه فاضلاب ، نمک زدایی از آب دریا ، مطالعات بنیادی الکتروشیمیایی در الکتروکاتالیز و الکتروآنالیز و حسگرهای گلوکز ، pH  و …می باشد.

آموزش کامسول - زبان اصلی - راهنمای الکتروشیمی Electrochemistry کامسول comsol

ویژگی های اختصاصی در ماژول الکتروشیمیایی علاوه بر رابطی که بطور ویژه برای ولتامتری چرخه ای ارائه شده است ، شبیه سازی آمپرومتری ، پتانسیومتری ، امپدانس الکتروشیمیایی و مطالعات کوالومتری را قادر می سازد  . خواصی از قبیل تغییرات تراکم جریان ، ضرایب انتقال بار ، مناطق خاصی از سطوح فعال و انتشار و مکانیسم های واکنش را می توان از نتایج آزمایش ترکیبی و شبیه سازی تعیین کرد. این موارد برای مدل سازی دقیق و بهینه سازی طراحی می توانند در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرند

آموزش کامسول - زبان اصلی - راهنمای الکتروشیمی Electrochemistry کامسول comsol

تحلیل توزیع چگالی جریان اولیه و ثانویه با فرض شرایط الکترولیت ثابت
رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای متخلخل ، با فاکتورهای تصحیح شده برای هدایت های مؤثر
مدل کردن سینتیک واکنش الکتروشیمیایی از طریق معادلات تافل و باتلر-ولمر
شبیه سازی توزیع چگالی جریان سوم ، با استفاده از معادله نرنست-پلانک با فرض الکترون خنثی
پشتیبانی از جا به جایی یونی وابسته به دما از طریق رابطه Nernst-Einstein
پشتیبانی از اصلاحات هدایت Bruggeman ، با استفاده از کسری از حجم الکترولیت
بررسی سینتیک الکترود با در نظر گرفتن ظرفیت دو لایه علاوه بر محدود کردن چگالی جریان
بررسی آسان قطره های محتمل در رابط های الکترود-الکترولیت به دلیل مقاومت غشاء
بررسی اختلال هارمونیک برای مطالعات مقاومت در برابر AC و پتانسیل های مرجع برای سایر کاربردهای الکتروآنالیتیکی
پشتیبانی از شرایط الکترولیت برای الکترونالیز
رابط کاربری ویژه برای ولتامتری چرخه ای
جا به جایی گونه ها ، انتقال حرارت و جریان سیال در محیط های آزاد و متخلخل
پشتیبانی از واکنشهای کاتالیزوری سطح که در آن گونه ها می توانند از طریق سطوح منتقل شوند
نمودار های Nyquist و Bode از طریق  AC Impedance
معادلات Nernst-Planck-Poisson
حمل و نقل الکتروفورز

آموزش کامسول - زبان اصلی - راهنمای الکتروشیمی Electrochemistry کامسول comsol

 • الکتروآنالیز
 • الکترولیز
 • الکترودیالیز
 • حسگرهای الکتروشیمیایی
 • بیوالکتروشیمی
 • سنسورهای گلوکز
 • سنسورهای گازی
 • الکترولیز کلر – قلیا
 • تولید هیدروژن و اکسیژن
 • آب شیرین کن آب دریا
 • تولید آب فوق خالص
 • تصفیه ضایعات الکترولیت
 • کنترل pH مایع ها
 • کنترل واکنشهای الکتروشیمیایی در ایمپلنت های زیست پزشکی

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای الکتروشیمی Electrochemistry راهنمای جامع الکتروشیمی Electrochemistry