مهندسی واکنش شیمیایی Chemical Reaction Engineering آموزش کامسول comsol

ماژول مهندسی واکنش شیمیایی

Chemical Reaction Engineering

ایده آل برای کلیه عملیات ها در صنایع شیمیایی و فرآیندی

بهینه سازی راکتورهای شیمیایی ، تجهیزات تصفیه ، میکسر و سایر فرآیندها با ماژول مهندسی واکنش های شیمیایی آسان می شود. این ماژول شامل ابزارهایی است که شما برای شبیه سازی جا به جایی مواد و انتقال حرارت به همراه سینتیک شیمیایی دلخواه در همه نوع محیط ها – گازها ، مایعات ، رسانه های متخلخل ، روی سطوح و در فازهای جامد و یا ترکیبی از همه اینها می توانید استفاده کنید. این امر باعث می شود برای همه جنبه های صنایع شیمیایی و صنایع فرآیندی و حتی در مهندسی محیط زیست كه “واحد فرآیند” یا “راكتور شیمیایی” محیط اطراف شماست، مورد استفاده قرار گیرد.

ماژول مهندسی واکنش شیمیایی شامل رابط های کاربری است که شما می توانید جا به جایی مواد را در محلول های رقیق و غلیظ یا مخلوط ها از طریق همرفت ، انتشار و انتقال یونی تعداد دلخواه گونه های شیمیایی، تعریف کنید. اینها به راحتی با تعاریف سینتیک واکنش برگشت پذیر ، برگشت ناپذیر و تعادلی قابل توصیف هستند که می توان با استفاده از معادله آرنیوس یا هر قانون سرعت دلخواه توصیف کرد و تأثیر غلظت و دما را بر سینتیک مشاهده نمود. رابط کاربری برای تعیین واکنشهای شیمیایی ساده است زیرا فرمول های شیمیایی و معادلات اساساً وارد می شوند( همانطور که می خواهید آنها را روی کاغذ بنویسید). عبارات واکنش مناسب را با استفاده از قانون اثر جرم تنظیم و یا می توانید همانطور که می خواهید تغییر یا رد کنید. استوکیومتری موجود در فرمول های واکنش شما برای تعریف خودکار تعادل جرم و انرژی ، یا برای شرایط راکتور همگن یا ناهمگن استفاده می شود مورد استفاده قرار می گیرد.
مهندسی واکنش شیمیایی Chemical Reaction Engineering آموزش کامسول comsol

مهندسی واکنش شیمیایی Chemical Reaction Engineering آموزش کامسول comsol

 • مدل سازی راکتورهای خودکار و ایده آل با انرژی جنبشی مورد نظر بر اساس فرمول های شیمیایی.
 • انتقال جرم در مخلوط های رقیق و غلیظ
 • انتقال جرم از طریق انتشار ، همرفت و جا به جایی یونی
 • جا به جایی چند جزئی
 • جا به جایی متوسط فیکیان ، نرنست پلانک ، ماکسول-استفان و میکسچر
 • محاسبه انتشار چند جزئی در اثر پدیده  Soret
 • انتشار در لایه های نازک
 • موانع انتشار
 • انتقال گونه ها و انتقال حرارت در محیط های متخلخل
 • مدل های اصلاح تخلخل برای پارامترهای جا به جایی انبوه
 • جریان های چند لایه و متخلخل
 • معادله هاگن-پویزل
 • قانون نویر استوکس ، دارسی و برینکمن
 • جا به جایی الکتروفروز
 • انتشار و واکنشهای سطحی
 • جذب ، جذب و رسوب گونه‌ها در سطوح
 • معادلات Nernst-Planck-Poisson
 • حمل و نقل الکتروفورز
 • حمل و نقل چندگانه و ویژگی های واکنش
 • تعداد نامحدودی از گونه های شیمیایی در تعاریف دلخواه از سینتیک واکنش شیمیایی در محیط های ایزوترمال و غیر همدما
 • مدل آرنیوس
 • ایزوترم های جذب و رسوب گونه ها در سطوح
 • جریان ها آزاد و متخلخل که واکنش نشان می دهند
 • بانک اطلاعاتی خواص ترمودینامیکی برای محاسبه خواص فیزیکی در مایعات
 • قابلیت واردات پرونده CHEMKIN برای داده های سینتیک ، ترمودینامیکی و خواص حمل و نقل
 • پشتیبانی از پایگاه داده های ترمودینامیکی با فرمت CAPE-OPEN

مهندسی واکنش شیمیایی Chemical Reaction Engineering آموزش کامسول comsol

 • راکتورهای دسته ای ، جریان/لوله و مخزن
 • طراحی ، اندازه و بهینه سازی راکتور
 • حمل و نقل چند جزئی و غشایی
 • راکتورهای بستر بسته
 • جذب و رسوب روی سطوح
 • بیوشیمی و علوم غذایی
 • سنتز دارویی
 • پلاستیک و ساخت پلیمر
 • مهندسی الکتروشیمیایی
 • کروماتوگرافی
 • اسمز ، الکتروفورز و الکترواسموز
 • تصفیه و رسوب گذاری
 • خروج بعد از واکنش و کنترل انتشار
 • دستگاه های تخمیر و تبلور
 • سیکلون ها ، جداکننده ها ، اسکرابر ها و واحدهای شسته شده
 • موتورهای پیش سوز و احتراق داخلی
 • راکتورهای یکپارچه و مبدل های کاتالیزوری
 • کاهش انتخابی کاتالیزوری و کاتالیزورهای SCR
 • اصلاح کننده های هیدروژن
 • پردازش نیمه هادی و CVD
 • دستگاه های میکروسیالیستی و آزمایشگاهی بر روی تراشه

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای مهندسی واکنش شیمیایی Chemical Reaction Engineering راهنمای جامع مهندسی واکنش شیمیایی Chemical Reaction Engineering راهنمای خواص ترمودینامیکی Chemical Reaction Engineering