آموزش کامسول comsol

ارتباط متلب با کامسول

AC/DC

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)