دینامیک سیالات CFD - کامسول comsol

ماژول دینامیک سیالات

 CFD

نرم افزار مدل سازی CFD برای جریان های تک فاز و چند فاز

تعریف و حل مدل برای سیستم های حامل جریان سیال به همراه دیگر پدیده های فیزیکی با ماژولCFD ،  امکان پذیر است.

ماژول CFD حالت های مختلفی را می تواند شبیه سازی کند  ، از جمله:

·        جریان های غیر قابل فشردن و قابل فشرده شدن ·        Incompressible and compressible flows
·        جریانهای چند لایه و جریان های آشفتگی ·        Laminar and turbulent flows
·        جریان های تک فاز و چند فاز ·        Single-phase and multiphase flows
·        جریان آزاد و متخلخل در محیط باز ·        Free and porous media flow and flow in open domains
·        جریان غشاء باریک ·        Thin film flow

این قابلیت از طریق اجرای رابط ساختاری جریان سیال به منظور تعریف، حل، و تجزیه و تحلیل وابسته به زمان (گذرا) و مشکلات جریان حالت پایدار در2D ، axisymmetry 2D و3D به دست می آید .علاوه بر لیست فوق ، ماژول CFD شامل کارایی مناسب برای حل مشکلاتی است که شامل مایعات غیر نیوتنی ، ماشین های چرخشی و جریان با عدد ماخ بالا می باشد.

توانایی اجرای چند فیزیک در یک مدل برای تجزیه و تحلیل جریان سیال مهم است. با استفاده از ماژول CFD ، می توانید انتقال گرما و جریان های واکنش دهنده در همان محیط نرم افزاری را که برای تجزیه و تحلیل مشکلات جریان سیال استفاده می کنید مدل کنید.

وقتی COMSOL Multiphysics  را با ماژول CFD گسترش می دهید ، علاوه بر قابلیت های اصلی پلتفرم نرم افزاری COMSOL Multiphysics   به ویژگی های شبیه سازی های تخصصی CFD نیز می توانید دسترسی پیدا کنید . تمام ویژگی های ذکر شده در زیر از طریق رابط های فیزیک مرتبط پیاده سازی شده اند. هنگام تعریف و حل این مشکلات ، سیال به صورت پیش فرض غیرقابل فشرده سازی مدل می شود اما با انتخاب آنها از لیست به راحتی می توان با جریان ضعیف فشرده یا کاملاً فشرده شده جابجا شد.

دینامیک سیالات CFD - کامسول comsol.

لامینار و جریان خزنده Laminar and Creeping Flow

جریان مغشوش           Turbulent Flow

مدل های دو معادله ای

 • k-ε model
 • Realizable k-ε model
 • k-ω model
 • SST model
 • Low-Re k-ε model

معادله اضافه کننده جابجایی

 • Spalart-Allmaras model
 • v2-f model

مدل های متلاطم جبری  Algebraic Turbulence Models

 • Algebraic yPlus model
 • L-VEL model
 • RBVM
 • RBVMWV
 • Smagorinsky

مدل سازی رفتار دیواره

 • Wall functions
 • Low-Reynolds-number treatment
 • Automatic wall treatment

مدل های آشفتگی تعریف شده توسط کاربر

جریان فیلم نازک

دینامیک سیالات CFD - کامسول comsol

جریان چند فازی

مدل های جریان چند مرحله ای جدا Separated Multiphase Flow Models

 • Level Set method
 • Phase Field method

مدلهای جریان چندفازی پراکنده Dispersed Multiphase Flow Models

 • Bubbly flow model
 • Mixture model
 • Euler-Euler model
 • Phase transport

دینامیک سیالات CFD - کامسول comsol

جریان در محیط متخلخل             Porous Media Flow

 • Darcy’s law
 • Brinkman equations
 • Free and porous media flow

جریان با عدد ماخ بالا   High Mach Number Flow

دینامیک سیالات CFD - کامسول comsol

جریان سیال در ماشین های دوار    Fluid Flow in Rotating Machinery

 کامسول comsol  جریان سیال در ماشین های دوار 	Fluid Flow in Rotating Machinery

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای دینامیک سیالات CFD راهنمای جامع دینامیک سیالات CFD