حرکت سیال در محیط متخلخل Porous Media Flow کامسول comsol

ماژول حرکت سیال در محیط متخلخل

 Porous Media Flow

تجزیه و تحلیل و فرآیندهای بهینه سازی در داروسازی، پزشکی، صنعت غذای، و دیگر صنایع با ماژول جریان متخلخل ، به راحتی امکان پذیر است . با استفاده از این ماژول می توانید پدیده های انتقال در جریان متخلخل را با استفاده از قانون دارسی ، مدل سازی کنید. مدلهای پیشرفته تر شامل جریان های سریع هستند که با استفاده از معادلات Brinkman ، انتقال چند فازی ، جریان شکستگی یا جریان غیر Darcian ، قابل بررسی می باشند. این ماژول برای واقعی ترین و دقیق ترین مدل ها ، شامل چند فیزیک متفاوت از جمله جریان های غیر Darcian گرمایی در محیط متخلخل ، خواص مؤثر برای سیستم های شامل چند جزء ، poroelasticity و انتقال رطوبت و نمونه های شیمیایی می باشد.

مهندسان و دانشمندان کشاورزی ، شیمیایی ، عمران و هسته ای و همه دانشمندان نیاز به شبیه سازی انواع مختلفی از فرآیند ها در جریان های متخلخل دارند ، به همین دلیل ماژول جریان متخلخل مجموعه کاملی از ابزارهای مدل سازی را در این زمینه ارائه می دهد. این ابزارها درون رابطهای فیزیکی بسته بندی شده اند که بطور خودکار معادلات خاصی را برای نوع فیزیک مورد نظر خود تنظیم و حل می کنند. این رابط ها شامل:

جریان آرام در محیط متخلخل        Slow Flow in Porous Media

حرکت سیال در محیط متخلخل Porous Media Flow کامسول comsol

جریان سریع در محیط متخلخل      Fast Flow in Porous Media

جریان اشباع متناوب در متخلخل    Variably Saturated Porous Media Flow

شکست جریان Fracture Flow

حرکت سیال در محیط متخلخل Porous Media Flow کامسول comsol

انتقال حرارت و رطوبت  Heat and Moisture Transport

انتقال حرارت در محیط متخلخل    Heat Transfer in Porous Media

حرکت سیال در محیط متخلخل Porous Media Flow کامسول comsol

جریان چند فازی در محیط متخلخل  Multiphase Flow in Porous Media

حرکت سیال در محیط متخلخل Porous Media Flow کامسول comsol

جریان غیر دارسی  Non-Darcian Flow

پروالاسیتی Poroelasticity

جریان خزنده و آرام  Laminar and Creeping Flow

حرکت سیال در محیط متخلخل Porous Media Flow کامسول comsol

حرکت سیال در محیط متخلخل Porous Media Flow کامسول comsol
کامسول مولتی فیزیکس   نرم افزار شبیه سازی  قابلیت های بصری برای تعریف جا به جایی مواد در محلول های رقیق و یا ترکیبی از طریق همرفت، انتشار، جذب، و تبخیر به تعداد دلخواه از گونه های شیمیایی  دارد.  این قابلیت ها به با تعاریف سینتیک واکنش برگشت پذیر ، برگشت ناپذیر و تعادلی مرتبط هستند. با استفاده از ماژول Porous Media Flow ، شما می توانید این قابلیت را در رسانه های متخلخل و شکستگی ها گسترش دهید.