5/5 - (2 امتیاز)

چرخش یک محور یکنواخت قرارگرفته روی یاتاقان گرد – Whirling of a Uniform Shaft Supported on Journal Bearing

5/5 - (6 امتیاز)

مدل آموزشی چرخش یک محور یکنواخت به شما نشان می‌دهد که چگونه یک تجزیه و تحلیل گذرا از یک محور یکنواخت تحت گرانش را انجام دهید. محور توسط دو یاتاقان هیدرودینامیکی در انتهای آن پشتیبانی می‌شود. اثر ژیروسکوپی باعث می‌شود که روتور حول محور اولیۀ خود چرخیده و در نهایت به مدار ثابت برسد.

نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

توربوشارژر قرارگرفته روی بلبرینگ حلقه‌شناور – Turbocharger Supported on Floating Ring Bearings

5/5 - (3 امتیاز)

در این مدل، یک توربوشارژر قرارگرفته روی بلبرینگ حلقه‌شناور مورد بررسی قرار می‌گیرد. نیروهای پوسته روی حلقه باعث چرخش آن درون یاتاقان می‌شوند. در حالت پایدار، حلقه با سرعت زاویه‌ای ثابت می‌چرخد و گشتاور در حلقه به دلیل پوسته‌های داخلی و خارجی متعادل است.

کامسول

یاتاقان رانشی مرحله‌ای – Step Thrust Bearing

5/5 - (2 امتیاز)

در این مدل آموزشی، یاتاقان رانشی شش مرحله‌ای تحلیل شده است. یک یاتاقان رانشی مرحله‌ای شامل یک سطح یاتاقان پله‌ای است که انتهای محور می‌چرخد. کل مونتاژ در یک روان‌کننده غوطه‌ور است.

کامسول

پایداری یک توربوشارژر تحت تأثیر نیروهای یاتاقان متقاطع جفت‌شده – Stability of a Turbocharger Under the Influence of Cross-coupled Bearing Forces

5/5 - (2 امتیاز)

نیروهای متقاطع موجود در یک بلبرینگ هیدرودینامیکی اغلب به عنوان یک میرایی منفی در یک روتور عمل می‌کنند. در نزدیکی سرعت بحرانی، این ممکن است منجر به لرزش خارج از کنترل توربوشارژر شده و خطر خرابی یاتاقان را در پی داشته باشد. در این مثال، تأثیر نیروهای متقاطع جفت‌کننده بر پویایی روتور مورد بررسی قرار گرفته است. نحوۀ کاهش این لرزش نیز بررسی شده است.

کامسول

روتور شعاعی به سادگی پشتیبانی‌شده – Simply Supported Beam Rotor

5/5 - (1 امتیاز)

در این مدل آموزشی، نحوۀ تنظیم خاصیت فشاری و آنالیزهای گذرا (با استفاده از FFT) یک روتور با نصب و پشتیبانی‌های مختلف از بلبرینگ را خواهید دید. مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از نقشه‌های کمپبل و آبشار برای یافتن سرعت بحرانی استفاده کرد. همچنین دامنه پایداری روتور را نشان می‌دهد.

کامسول

روتورهای متصل‌شده توسط جفت‌کننده نواری – Rotors Connected by a Spline Coupling

5/5 - (1 امتیاز)

در این مثال، یاد بگیرید که چگونه دو روتور متصل‌شده توسط جفت‌کنندۀ نواری را مدل کنید. روتور اول یک روتور پایۀ ثابت است و روتور دوم پشتیبانی می‌شود. این مدل فرض می‌کند که تنها حرکت انتقالی بین روتورها از طریق جفت‌کننده برقرار می‌شود، در حالی که چرخش هر دو روتور بدون اتصال است.

کامسول

تجزیه و تحلیل روتور پویای میل‌لنگ – Rotordynamic Analyses of a Crankshaft

به این مقاله رای دهید !

نحوۀ انجام تحلیل لرزشی میل‌لنگ موتور متناوب ۳ سیلندره در این مدل آموزشی را مشاهده کنید. با توجه به وسط قرار داشتن میل‌لنگ و توده‌های تعادل روی میل لنگ، تحت چرخش، لرزش خودتحریک می‌شود. میل‌لنگ با استفاده از عناصر جامد به منظور مهار دقیق اثرات لنگی میل‌لنگ و تودۀ تعادل مدل‌سازی شده است.

کامسول

شبیه‌ساز سیستم بلبرینگ روتور – Rotor Bearing System Simulator

به این مقاله رای دهید !

شبیه‌ساز سیستم بلبرینگ روتور نمونه‌ای از یک برنامه است که می‌تواند برای طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم‌های روتور متشکل از یک روتور و دیسک‌ها و یاتاقان‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. برای اطمینان از این که سرعت بحرانی سیستم در منطقۀ سرعت کار خود نباشد، در مرحلۀ طراحی اولیه سیستم‌های دوار مفید است. تجزیه و تحلیل ویژه‌فرکانس سیستم توسط برنامه با سرعت‌های مختلف زاویه‌ای انجام شده تا سرعت بحرانی روتور را پیدا کند.

کامسول

موتور چرخشی با بلبرینگ هیدرودینامیکی – Reciprocating Engine with Hydrodynamic Bearings

5/5 - (1 امتیاز)

یک موتور متقاطع تک‌سیلندر پشتیبانی شده با یاتاقان هیدرودینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. گشتاور شروع شده برای به کاربردن موتور به دور در دقیقه لازم اعمال می‌شود. گشتاور بارگیری هنگامی که موتور به سرعت بالا می‌رود روشن می‌شود. پس از شروع کار، موتور تحت فشار خود سیلندر به تنهایی کار می‌کند.

نرم افزار کامسول

مدل‌سازی روتورهای چرخ‌دنده‌ای – Modeling Geared Rotors

به این مقاله رای دهید !

در این مدل آموزشی، نحوۀ مدل‌سازی چندین روتور متصل از طریق چرخ‌دنده‌های مارپیچ را با استفاده از ماژول Rotordynamics ، یک محصول اضافی به ماژول مکانیک ساختاری و کامسول مالتی‌فیزیک بیاموزید. هنگام مدل‌سازی روتورهای چرخ‌دنده‌ای، وجود دنده‌ها در سیستم باعث ایجاد لرزش‌های جانبی و پیچشی در روتورها می‌شود. فرض بر این است که مش چرخ‌دنده الاستیک بوده و دارای یک مقدار سختی ثابت است.

نرم افزار کامسول comsol

تأثیر فضای باز غلطک یاتاقان بر لرزش غیر هم‌زمان یک روتور – Effect of Roller Bearing Clearance on Nonsynchronous Vibration of a Rotor

5/5 - (1 امتیاز)

برای جلوگیری از لرزش غیرهماهنگ روتور، باید فضای باز یاتاقان یه صورت کمینه نگه داشته شود. با این حال، فضای تنگ سبب کاهش پایداری یاتاقان می‌شود. این مثال مدل‌سازی لرزش ناشی از تماس غیرخطی را برای فواصل شعاعی مختلف نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول comsol

تأثیر نامیزانی یاتاقان بر لرزش روتور – Effect of Bearing Misalignment on Rotor Vibration

5/5 - (1 امتیاز)

در این مثال، یک روتور پشتیبانی شده بر روی دو یاتاقان هیدرودینامیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یک صفحۀ غیر هم‌مرکز که بین دو یاتاقان قرار دارد، باعث چرخش روتور می‌شود. یکی از یاتاقان‌ها نسبت به محور روتور جابجا می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

مقایسه یاتاقان‌های مختلف هیدرودینامیکی – Comparison of Different Hydrodynamic Bearings

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید از مدل‌سازی برای بررسی عملکرد یاتاقان‌های گرد مختلف هیدرودینامیکی استفاده کنید. این مدل از رابط هیدرودینامیکی یاتاقان استفاده می‌کند، که معادلۀ رینولدز را برای محاسبۀ فشار ایجاد شده در یک لایۀ مایع نازک برای چهار نوع تحمل مختلف: ساده، بیضوی، نیمه تقسیم‌شده و چندهسته‌ای حل می‌کند.

     نتایج شامل مشخصات فشار سیال روی یاتاقان‌ها، نمودارهای خارج از مرکز یاتاقان گرد در مقابل بار، موقعیت پایدار یاتاقان گرد و مشخصات ضخامت سیال در هنگامی که یاتاقان گرد با یاتاقان هم‌محور است.

     در این آموزش، تغییرات در موقعیت تعادل یاتاقان گرد و مشخصات ضخامت لایۀ سیال را با هم مقایسه می‌کنیم. با مقایسۀ این مقادیر می‌توان تحمل بهینه را در شرایط عملیاتی مشابه پیدا کرد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

استهلاک گازی لایه فشرده دیسک لرزاننده – Squeeze-Film Gas Damping of a Vibrating Disc

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل معیار، کل نیروی اعمالی بر روی یک دیسک لرزاننده در دامنه‌های فرکانس و زمان را محاسبه کرده و هر دو نتیجه را با عبارات حاصل از تحلیلی مقایسه می‌کند. وقتی دامنۀ ارتعاش به اندازۀ کافی کوچک باشد که سیستم به صورت خطی باشد، فرکانس و نتایج دامنۀ زمانی با نظریه مطابقت دارند. ارتعاشات دامنۀ بزرگتر، که منجر به یک پاسخ غیرخطی شده که نمی‌تواند در حوزۀ فرکانس مدل‌سازی شود، در حوزۀ زمان بررسی شده و در برابر راه حل‌های تحلیلی مقایسه می‌شوند.

خرید بسته آموزش کامسول