5/5 - (1 امتیاز)
کامسول

روتور شعاعی به سادگی پشتیبانی‌شده

Simply Supported Beam Rotor

در این مدل آموزشی، نحوۀ تنظیم خاصیت فشاری و آنالیزهای گذرا (با استفاده از FFT) یک روتور با نصب و پشتیبانی‌های مختلف از بلبرینگ را خواهید دید. مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از نقشه‌های کمپبل و آبشار برای یافتن سرعت بحرانی استفاده کرد. همچنین دامنه پایداری روتور را نشان می‌دهد.

     روتور با استفاده از رابط Beam Rotor در ماژول Rotordynamics مدل شده است، افزونه‌ای بر نرم افزار کامسول مالتی‌فیزیک. خصوصیات اینرسی و جبران اجزای روتور با استفاده از گره Disk مدل می‌شوند. پشتیبانی بلبرینگ با یک رویکرد مبتنی بر سختی معادل با استفاده از گره تحمل یاتاقان ارائه شده در رابط مدل شده است. تجزیه و تحلیل FFT از دنبالۀ مطالعۀ زمان وابسته به FFT استفاده می‌کند.

خرید بسته آموزش کامسول