کامسول

شبیه سازی حرکت یک دوچرخه در یک سطح مسطح

Simulating the Motion of a Bicycle on a Flat Surface

این مدل حرکت یک دوچرخه را با یک رانندۀ بی‌دست نشان می‌دهد که با یک سرعت اولیه به جلو رانده شده و با یک خم در محور رو به جلو آشفته می‌شود.

     این از طریق ماژول دینامیک چندبدنه در کامسول پیاده‌سازی شده است.

     چرخ‌های این دوچرخه با فرض تماس لبۀ تیز با زمین و محدودیت‌های نورد خالص مدل‌سازی شده‌اند.

     تجزیه و تحلیل پایداری از طریق مطالعات پارامتریک برای درک اثر تغییر سرعت اولیه رو به جلو و شیب محور هدایت انجام شد.