کامسول

پاسخ شوک یک مادربرد

Shock Response of a Motherboard

تجهیزات الکترونیکی غالباً باید پس از قرارگرفتن در معرض بار شوک خاص، مجاز به عملکرد شوند.

     در این مثال، تأثیر شوک سینوسی نصفه 50g 11ms بر روی صفحۀ مدار با استفاده از آنالیز طیف پاسخ بررسی شده است.

     نتایج با تجزیه و تحلیل دامنۀ زمان با استفاده از برهم‌نهی مقایسه می‌شوند.