کامسول

شکل‌گیری ورقه فلزی

Sheet Metal Forming

این مثال یک مدل اعتبارسنجی NAFEMS از یک مسألۀ تماس اصطکاکی با یک مدل مادۀ الاستوپلاستی را محک می‌زند. یک ورقۀ فلزی نازک توسط یک منگنه به قالب می‌رود. هر دو جابجایی فشرده‌سازی و آزادسازی منگنه به منظور محاسبۀ زاویۀ شکل‌گیری (در حداکثر جابجایی منگنه) و زاویۀ بعد از آزادسازی منگنه مدل می‌شوند.

     نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی مقایسه می‌شود که برای زاویۀ شکل‌گیری، زاویۀ پس از آزادسازی و نیروهای منگنه با توجه به جابجایی منگنه در دسترس است.