کامسول

یاتاقان رانشی مرحله‌ای

Step Thrust Bearing

در این مدل آموزشی، یاتاقان رانشی شش مرحله‌ای تحلیل شده است. یک یاتاقان رانشی مرحله‌ای شامل یک سطح یاتاقان پله‌ای است که انتهای محور می‌چرخد. کل مونتاژ در یک روان‌کننده غوطه‌ور است.

فرض می‌شود که حلقۀ محوری بدون هیچگونه جابجایی محور در یاتاقان می‌چرخد.

نتایج شامل توزیع فشار در یاتاقان، تغییر فشار در جهت‌های شعاعی و محیطی لایه و ظرفیت تحمل بار یاتاقان است.