کامسول

تجزیه و تحلیل تنش یک ظرف تحت فشار

Stress Analysis of a Pressure Vessel

یک مخزن تحت فشار برای نگه داشتن مایعات یا گازها در فشارهای قابل ملاحظه‌ای بالاتر یا پایین‌تر از فشار محیط طراحی شده است. برای جلوگیری از خرابی‌های فاجعه‌بار، اختلاف فشار بالا به یک طراحی صحیح نیاز دارد.

برنامۀ تجزیه و تحلیل تنش یک ظرف تحت فشار نمونه‌ای از چگونگی طراحی یک ابزار برای بررسی دسته‌ای از اجزاء با هندسۀ قابل تنظیم است. هدف از این برنامه تعیین این است که آیا ظرف می‌تواند فشار داخلی اعمال شده را بدون تجاوز از حد مشخصی بر کسر حجمی از ماده، که بیش از حد بازده است، حفظ کند. این برنامه با استفاده از معیار ارتوتروپیک هیل، برای انعطاف‌پذیری ارتوتروپیک حل می‌شود.

می‌توانید پارامترهای هندسی ظرف، فشار داخلی، خصوصیات مواد و کسر حجمی ظرف را که مجاز به فراتر رفتن از حد بازده است، تنظیم کنید. نتایج حاصل از برنامه شامل فشاری است که در آن عملکرد اولیه رخ می‌دهد، کسر حجمی بازده زیر حد مجاز، و فشاری که در آن کسر حجمی حاصل از آن به حد مشخص‌شده می‌رسد.