کامسول

تجزیه و تحلیل تنش یک غشای بیضوی

Stress Analysis of an Elliptic Membrane

این یک مدل معیار برای مشکل تنش هواپیما است. دقت غلظت تنش محاسبه‌شده ارزیابی شده و یک مطالعۀ همگرایی مش برای انواع مختلف عناصر انجام می‌شود.