کامسول

موتور چرخشی با بلبرینگ هیدرودینامیکی

Reciprocating Engine with Hydrodynamic Bearings

یک موتور متقاطع تک‌سیلندر پشتیبانی شده با یاتاقان هیدرودینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. گشتاور شروع شده برای به کاربردن موتور به دور در دقیقه لازم اعمال می‌شود. گشتاور بارگیری هنگامی که موتور به سرعت بالا می‌رود روشن می‌شود. پس از شروع کار، موتور تحت فشار خود سیلندر به تنهایی کار می‌کند.

مونتاژ موتور با استفاده از رابط Multibody Dynamics در ماژول Multibody Dynamics مدل‌سازی شده و بلبرینگ با استفاده از رابط هیدرودینامیکی باربری در ماژول Rotordynamics مدل‌سازی می‌شود. برای ترکیب دو واسط از یک جفت‌کنندۀ چندبدنۀ اتصال جامد یاتاقان استفاده می‌شود.

نتایج شامل تنش در میل‌لنگ و فونداسیون، فشار در یاتاقان‌ها، تغییر سرعت موتور، قدرت تولیدی، توان مفيد و چرخش محوری در بلبرینگ می‌باشد.