کامسول

پرتو آکوستیک با منبع سه‌بعدی استخراج‌شده از محوطه بلندگوی خالی

Ray Acoustics with 3D Source Extracted from a Vented Loudspeaker Enclosure

این مدل نشان می‌دهد که چگونه جهت و حالت منبع می‌تواند از یک مدل سه‌بعدی FEM  از بلندگو استخراج شود (در این حالت، محرک بلندگو در یک مدل محوطۀ خالی قرار دارد). سپس از ویژگی‌های منبع برای تعریف منبع آکوستیک پرتویی با همان خصوصیات مکانی استفاده می‌شود.