کامسول

تابش از پیستون مغشوش

Radiation from a Baffled Piston

یک مدل محوری از پیستون سفت و سخت در یک اغتشاش نامحدود برای مثال‌سازی ویژگی محاسبۀ میدان بیرونی ماژول آکوستیک استفاده می‌شود. نتایج تابش ارائه شده توسط نرم افزار کامسول مالتی‌فیزیک با نتایج تحلیلی برای الگوی تابش در محور (به عنوان تابعی از مسافت)، پاسخ مکانی میدان دور و کل توان تابش شده مقایسه می‌شود. انتقال از میدان نزدیک به میدان دور هموار و مداوم است.