کامسول

شبیه‌ساز سیستم بلبرینگ روتور

Rotor Bearing System Simulator

شبیه‌ساز سیستم بلبرینگ روتور نمونه‌ای از یک برنامه است که می‌تواند برای طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم‌های روتور متشکل از یک روتور و دیسک‌ها و یاتاقان‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. برای اطمینان از این که سرعت بحرانی سیستم در منطقۀ سرعت کار خود نباشد، در مرحلۀ طراحی اولیه سیستم‌های دوار مفید است. تجزیه و تحلیل ویژه‌فرکانس سیستم توسط برنامه با سرعت‌های مختلف زاویه‌ای انجام شده تا سرعت بحرانی روتور را پیدا کند.

     می‌توانید با انتخاب یک مادۀ از پیش تعریف شده از منوی کشویی، ابعاد هندسی و سختی روتور، موقعیت و خصوصیات اینرسی یاتاقان‌ها و دیسک‌ها و سایر خصوصیات مواد را وارد کنید. این کار می‌تواند از طریق تعیین دستی داده‌ها یا بارگذاری آن از یک پرونده انجام شود. برنامه به طور خودکار هندسه را ایجاد کرده و فیزیک را بر اساس اطلاعات ارائه شده در ورودی‌ها تنظیم می‌کند.

     برنامه از رابط روتور شعاعی استفاده می‌کند. پس از محاسبۀ نتایج، می‌توانید نمودارهای Whirl و Campbell را تجسم کرده و یک جدول از سرعت‌های مهم که به پارامترهای ورودی وابسته است را مرور کنید. گزارشی را می‌توان تولید کرد که شامل تنظیم برنامه و نتایج حاصل از کلیک یک دکمه است.

     برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه، به این پست وبلاگ مراجعه کنید: “تجزیه و تحلیل سرعت‌های بحرانی با شبیه‌ساز سیستم بلبرینگ روتور”