کامسول

تجزیه و تحلیل روتور پویای میل‌لنگ

Rotordynamic Analyses of a Crankshaft

نحوۀ انجام تحلیل لرزشی میل‌لنگ موتور متناوب 3 سیلندره در این مدل آموزشی را مشاهده کنید. با توجه به وسط قرار داشتن میل‌لنگ و توده‌های تعادل روی میل لنگ، تحت چرخش، لرزش خودتحریک می‌شود. میل‌لنگ با استفاده از عناصر جامد به منظور مهار دقیق اثرات لنگی میل‌لنگ و تودۀ تعادل مدل‌سازی شده است.

     هدف استفاده از این مدل آموزشی این است که نشان دهد چگونه می‌توانید پاسخ گذرا از روتور و مدار توده‌های تعادل روی محور را مطالعه کنید. نتایج شبیه‌سازی شامل تنش و صفحۀ فشار در میل‌لنگ، مدار مرکزی یاتاقان‌ها و اجزای جابجایی جانبی یک یاتاقان است.

     توجه داشته باشید که از رابط روتور جامد برای مدل‌سازی روتور استفاده می‌شود، در حالی که یاتاقان‌ها با استفاده از رابط یاتاقان هیدرودینامیکی مدل می‌شوند.