کامسول

روتورهای متصل‌شده توسط جفت‌کننده نواری

Rotors Connected by a Spline Coupling

در این مثال، یاد بگیرید که چگونه دو روتور متصل‌شده توسط جفت‌کنندۀ نواری را مدل کنید. روتور اول یک روتور پایۀ ثابت است و روتور دوم پشتیبانی می‌شود. این مدل فرض می‌کند که تنها حرکت انتقالی بین روتورها از طریق جفت‌کننده برقرار می‌شود، در حالی که چرخش هر دو روتور بدون اتصال است.

     این آموزش نشان می‌دهد که چگونه می‌توان آنالیز خاصیت فشاری را با سرعت‌های مختلف روتور انجام داد، جایی که اثر ژیروسکوپی در روتور حالت‌های رو به جلو را سفت کرده و حالت‌های رو به عقب را نرم می‌کند. نتایج شبیه‌سازی در یک نقشۀ کمپبل نشان داده شده است و سرعت بحرانی با نتایج مقایسه شده و نزدیک به نتایج موجود در منابع به دست می‌آید.